Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

06.10.2023

Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος  

Αριθμός προκήρυξης: 87967/19-09-2023

- Μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ36295

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  06-12-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 2497/27-09-2023 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).