Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

08.12.2020

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Αριθμός προκήρυξης: 33659/7-7-2020

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ19074

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  09-02-2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1678/19-10-2020(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).