Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

23.11.2018

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Αριθμός προκήρυξης: 1718039100/9-8-2018

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9033

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  23-01-2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη)