Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

25.07.2017

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματολογία"

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 1617021384/8-3-2017

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία» 

 Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2602

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  20-9-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 636/4-7-2017 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).