Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

13.12.2019

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική"

 

Τομέας Προσθετολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1920006278/22-10-2019

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13857

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  14-02-2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).