Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

10.01.2021

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 40864/29-9-2020

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ19433

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  09-03-2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 2125/23-12-2020(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).