Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

25.07.2017

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική"

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Τομέας Προσθετικής

Αριθμός προκήρυξης: 1617023112/3-4-2017

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2616

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  21-09-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 660/7-7-2017 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη)