Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.03.2020

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής 

Αριθμός προκήρυξης: 1920014347/27-12-2019 

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος»  

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15170 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  18-05-2020 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).