Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.03.2020

Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος"

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος 

Αριθμός προκήρυξης: 1920014338/27-12-2019 

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο    «Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος»  

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15171 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  18-05-2020 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη)