Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

19.01.2018

Προκήρυξη μιας Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 1718004672/13-10-2017

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4077

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  10-03-2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1134/10-11-2017(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη)