Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

14.03.2018

Προκήρυξη μιας Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Νοσοκομειακή Οδοντιατρική"

 

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 1718013833/22-12-2017

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5122

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  14-05-2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).