Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

03.08.2018

Προκήρυξη μιας Θέσης στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Παιδοδοντιατρική"

 

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Αριθμός προκήρυξης: 1718029171/25-5-2018

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοδοντιατρική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7370

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  1-10-2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη