Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

25.05.2018

Προκήρυξη μιας Θέσης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

 

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Αριθμός προκήρυξης: 1718020586/7-3-2018

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6361

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  25-07-2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη)