Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

09.10.2023

Προκήρυξη μιας Θέσης στη Βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής   

Αριθμός προκήρυξης: 87417/18-09-2023

-  Μίας θέσης (1) στη βαθμίδα του  Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ36340

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  10η -12-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 2440/21-09-2023 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).