Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

03.11.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Μελών που θα Απαρτίσουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΕΚΠΑ

 

Για την ανάδειξη των μελών που θα απαρτίσουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προσκαλεί 

τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους, μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό και φοιτητές που επιθυμούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, στη Γραμματεία της Πρυτανείας (rector@uoa.gr):

ii. Αίτηση υποψηφιότητας και
ii. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/ης υποψήφιου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

H Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος και των οργάνων διοίκησής του και έχει ως αποστολή την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Συμβάλλει δε, στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στο Ίδρυμα.

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται:
• από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π.,
• ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.,
• έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και
• έναν (1) φοιτητή.

Τα μέλη της έχουν τριετή (3) θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή (3) επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο.

Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα τη συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης κάθε είδους διακρίσεων και παρενοχλητικής συμπεριφοράς. 


Αρχεία:
Prosklisi_ekdilosi.pdf124 K