Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

03.08.2018

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-19 στο ΕΚΠΑ"

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ.2696/21.05.2018, κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους) προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή (31/08/2018), και ώρα 13:00.

Η κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας του.
Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ και Ιατρική Σχολή) θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 17 Αυγούστου 2018. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση και επιθυμούν να καταθέσουν συμβατικά την πρότασή τους να προσέρχονται στο Πρωτόκολλο τις υπόλοιπες μέρες, όπου η Πρόσκληση είναι εν ισχύ.