Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Αναμόρφωση ΠΠΣ

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Χρήσιμο υλικό 

Σήμερα, όλο και περισσότερες Οδοντιατρικές Σχολές, στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, έχουν διαμορφώσει τα καινούργια τους ΠΠΣ βασισμένα επάνω στις ικανότητες (competency-based curriculum) που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο νέος οδοντίατρος με την ολοκλήρωση των σπουδών του. Σε αντιδιαστολή, τα παραδοσιακά ΠΠΣ – όπως αυτό που εφαρμόζουμε στη Σχολή μας – βασίζονται σ’ ένα σύνολο μαθημάτων, που πολλές φορές, το περιεχόμενο του ενός επικαλύπτει το περιεχόμενο του άλλου, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη σπατάλη ωρών διδασκαλίας και σε αρκετές περιπτώσεις, τη διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα το είχαν επισημάνει και οι εξωτερικοί αξιολογητές στην ‘Έκθεσή τους το 2010, όπου τόνιζαν: α) την ανάγκη υιοθέτησης των «ικανοτήτων», ως πλατφόρμα πάνω στην οποία θα πρέπει να «χτιστεί» το σύνολο του προγράμματος σπουδών και, β) την αξιολόγηση απόκτησης αυτών των ικανοτήτων μέσα από σαφείς και μετρήσιμες διαδικασίες καθώς επίσης και την ενσωμάτωση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της Σχολής ήδη από το 2012 έθεσαν ως στόχο για τα επόμενα χρόνια την πλήρη αναμόρφωση του Π.Π.Σ. με αλλαγές που θα αφορούν:

  1. Στη διαμόρφωση των Ικανοτήτων του νέου πτυχιούχου της Σχολής, με βάση τη «Φυσιογνωμία και ικανότητες για τον αποφοιτούντα ευρωπαίο οδοντίατρο» της ADEE, φορέων Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά  και προσαρμογής τους στις εθνικές μας ανάγκες και συνθήκες.
  2. Στην επεξεργασία των εκπαιδευτικών στόχων των κλινικών γνωστικών αντικειμένων της οδοντιατρικής και στην επικαιροποίησή τους καθώς και κι αυτών των ιατροβιολογικών επιστημών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνονται στον οδοντίατρο των επόμενων χρόνων,  και στην αντιστοίχιση τους με την κάθε Ικανότητα
  3. Στη διαμόρφωση, όπου είναι δυνατόν, των μαθημάτων σε ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες (modules), ώστε να περιορισθούν οι επικαλύψεις της ύλης μεταξύ των μαθημάτων, στη σύνδεση των γνώσεων μεταξύ των θεωρητικών βασικών μαθημάτων και της κλινικής οδοντιατρικής. 
  4. Στoν εμπλουτισμό των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μαθήματα και αντικατάσταση μέρους των παραδοσιακών διαλέξεων από το αμφιθέατρο και στη χρησιμοποίηση πιο ενεργητικών και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας.
  5. Στη θέσπιση κριτηρίων για την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και των Ικανοτήτων.

Η προσπάθεια ξεκίνησε μέσα από ομάδες εργασίας, όπου συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ που κατέληξαν τον Ιούνιο του 2014 σε ένα πρώτο σχέδιο του συνόλου των Ικανοτήτων. Η συνέχεια αυτής της προσπάθειας, με την ενεργοποίηση των επόμενων βημάτων, επανεκκινήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016, με στόχο το αναμορφωμένο ΠΠΣ να έχει ολοκληρωθεί  στα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η αναμόρφωση ενός ΠΠΣ με βάση τις ικανότητες είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, συλλογικότητα, αποδοχή της αναγκαιότητάς της από το διδακτικό προσωπικό, γνώσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη σε αυτούς που θα κληθούν να το διαμορφώσουν και να το εφαρμόσουν.