Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 9ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213Δ)

Περιοδοντολογία ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Yπεύθυνος:  Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Πεπελάση
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας
 • η-Τάξη DENT532

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός να:

 • Γνωρίζει τα μέσα πρόληψης των περιοδοντικών νόσων και καταστάσεων.
 • Αξιολογεί την περιοδοντική κατάσταση του ασθενούς, διαγιγνώσκει και διαφοροδιαγιγνώσκει τις περιοδοντικές νόσους και καταστάσεις.
 • Αξιολογεί την πρόγνωση των δοντιών.
 • Καθορίζει το σχέδιο θεραπείας (θεραπεία εκλογής και εναλλακττικά σχέδια θεραπείας), το χρονικό προγραμματισμό του σχεδίου θεραπείας σε σύνθετα περιστατικά ασθενών (με ελεύθερο ή βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό) που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με το θεράποντα ιατρό του ασθενούς που έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
 • Εκτελεί σωστά τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών σε ασθενείς με αρχόμενη, μέση ή προχωρημένη περιοδοντίτιδα, οι οποίοι έχουν ελεύθερο ή βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
 • Επιλέγει σωστά τα εργαλεία και μέσα για τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών.Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει συμβάματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών.
 • Επαναξιολογεί σωστά τους περιοδοντικούς ιστούς μετά τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών.
 • Γνωρίζει τις ενδείξεις της φάσης αποκατάστασης των βλαβών, κυρίως της χειρουργικής αποκάλυψης κλινικής μύλης και της εξάλειψης περιοδοντικών θυλάκων.
 • Αξιολογεί σωστά την ολοκλήρωση της περιοδοντικής θεραπείας.
 • Προγραμματίζει και εκτελεί σωστά τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • Δημιουργεί σχέση καλής επικοινωνίας με τον ασθενή, ενημερώνει τον ασθενή για τη σημασία της πρόληψης και της φάσης διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στην περιοδοντική υγεία καθώς και την σημασία της καλής περιοδοντικής κατάστασης στην γενική υγεία.
 • Διδάσκει και εκπαιδεύει σωστά τον ασθενή στην καθημερινή, αποτελεσματική απομάκρυνση της πλάκας με τα σωστά επιλεγμένα μέσα στοματικής υγιεινής για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Αξιολόγηση της περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς. Διάγνωση των περιοδοντικών νόσων και καταστάσεων. Διαφορική διάγνωση. Καθορισμός της πρόγνωσης των δοντιών. Αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης των περιοδοντικά προσβεβλημένων δοντιών σε εκτεταμένες προσθετικές αποκαταστάσεις. Κατάρτιση, χρονικός προγραμματισμός και εφαρμογή (υλοποίηση) του σχεδίου θεραπείας σε σύνθετα περιστατικά ασθενών (με ελεύθερο ή βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό) που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης. Σχέδιο θεραπείας εκλογής, εναλλακττικά σχέδια θεραπείας και κριτήρια επιλογής μεταξύ αυτών. Συνεργασία με άλλους τομείς της Οδοντιατρικής σε κατάρτιση, προγραμματισμό και υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας. Επικοινωνία και συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς που έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών σε ασθενείς με αρχόμενη, μέση ή προχωρημένη περιοδοντίτιδα, οι οποίοι έχουν ελεύθερο ή βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Επιλογή εργαλείων και μέσων για τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών. Συμβάματα κατά τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών. Επαναξιολόγηση μετά τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών. Ενδείξεις φάσης αποκατάστασης των βλαβών, κυρίως χειρουργικής αποκάλυψης κλινικής μύλης και εξάλειψηςπεριοδοντικών θυλάκων. Κριτήρια ολοκλήρωσης της περιοδοντικής θεραπείας. Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ανάπτυξη καλής επικοινωνίας μεταξύ θεράποντος και ασθενούς. Διδασκαλία και εκπαίδευση του ασθενούς στην αποτελεσματική στοματική υγιεινή. Επιλογή των κατάλληλων μέσων στοματικής υγιεινής ανά ασθενή. Πρόληψη των περιοδοντικών νόσων και καταστάσεων. Η σημασία της πρόληψης και της αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής στη διατήρηση καλής περιοδοντικής κατάστασης. Σχέση μεταξύ γενικής και περιοδοντικής υγείας. Η αρνητική επίδραση του καπνίσματος στην περιοδοντική κατάσταση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Κλινικά περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φοιτητές
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (1ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.
 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (2ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.