Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 2ου εξαμήνου » Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος (51045)

Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Συντονιστές: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τόσιος, Εργαστήριο Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής και Καθηγητής Β. Γοργούλης, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας,  Ιστολογίας & Εμβρυολογίας
 • η-Τάξη DENT417 - MED164

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να μπορεί:

 • Να γνωρίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου in utero, από τη γονιμοποίηση έως την όψιμη εμβρυϊκή περίοδο, την ανάπτυξη του πλακούντα και την ανάπτυξη της κρανιοπροσωπικής περιοχής, της στοματικής κοιλότητας, των γνάθων, και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων.
 • Να περιγράφει την ιστολογική δομή των ιστών στο επίπεδο του φωτονικού μικροσκοπίου και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τους τέσσερις βασικούς ιστούς του οργανισμού (επιθήλιο, συνδετικός ιστός, μυϊκός ιστός, νευρικός ιστός) και για τα κύρια οργανικά συστήματα (κυκλοφορικό σύστημα, κύτταρα του περιφερικού αίματος - αιμοποίηση, ανοσοποιητικό σύστημα).
 • Να συσχετίζει την ιστολογική δομή των βασικών ιστών και των κύριων οργανικών συστημάτων με τη λειτουργία τους.
 • Να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να αναπτύσσει τη μικροσκοπική δομή των φυσιολογικών μαλακών και σκληρών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων.
 • Να συσχετίζει τη μικροσκοπική δομή των φυσιολογικών μαλακών και σκληρών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων με τη λειτουργία τους.
 • Να συσχετίζει σε αρχικό στάδιο τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των ιστών της στοματογναθικής περιοχής και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων με μεταβολές τους σε κλινικό επίπεδο.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή. Δομή και λειτουργία κυττάρου. Βασικές αρχές της ανάπτυξης. Πρώιμη ανάπτυξη: από τη γονιμοποίηση έως τη γαστριδίωση. Νευριδίωση και διαμόρφωση του σώματος εμβρύου. Ανάπτυξη σωμιτών. Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος. Πλακούντας-ανάπτυξη τροφοβλάστης. Κρανιοπροσωπική ανάπτυξη- εμβρυολογία προσώπου και στόματος. Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής περιοχής. Επιθήλιο. Συνδετικός ιστός. Χονδρικός Ιστός. Οστίτης ιστός. Μυϊκός ιστός. Νευρικός ιστός. Κύτταρα του αίματος και αιμοποίηση. Ανοσοποιητικό σύστημα και λεμφικά όργανα. Κυκλοφορικό σύστημα. Στοματικός βλεννογόνος και σιαλογόνοι αδένες. Οστά των γνάθων και κροταφογναθική διάρθρωσης. Οδοντογένεση - Εμβρυολογία του δοντιού. Αδαμαντίνη και οδοντίνη. Σύμπλεγμα πολφού-οδοντίνης. Περιρρίζιο και οστέινη. Μοριακοί μηχανισμοί οδοντογένεσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Αποστολή/παράδοση εργασιών από τους φοιτητές
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις ανοικτής απάντησης και γραπτή εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • A. L. Kierszenbaum, L.L. Tres, Γενική Επιμέλεια: Β. Γοργούλης, Επιμέλεια επιμέρους ενοτήτων: Μ. Κουλούκουσα, Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας - Εισαγωγή στην Ιστοπαθολογία, Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα 2011.
 • Netter E, Ovalle W.K., Γενική Επιμέλεια: Λουίζα Ανδριοπούλου - Οικονόμου, Netter’s Ιστολογία, Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα 2011. Nanci A: Ten Cate’s Oral Histology. 9th ed. Elsevier, Saint Louis 2018.