Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 7ου Εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213Β)

Περιοδοντολογία ΙΙ (51213Β)

Οδοντιατρικά Μαθήματα

Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

1 ώρα (Παράδοση)
2 ώρες (Εργαστηριακή άσκηση)

Πιστωτικές Μονάδες 2.5
Προαπαιτούμενα Περιοδοντολογία Ι (51211)
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων Ελληνική
Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus Ναι
η-τάξη https://eclass.uoa.gr/courses/DENT473/

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 • Να αναγνωρίζει το φυσιολογικό από το παθολογικό περιοδόντιο μετά από κλινική αξιολόγηση των ούλων. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να εξετάζει και να διαγιγνώσκει το περιοδοντολογικό πρόβλημα του ασθενούς μετά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης και ενός επαρκούς ακτινολογικού ελέγχου, εκείνου που τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης αιτιολογούν και υποδεικνύουν. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να αξιολογεί επιμελώς τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του ακτινολογικού ελέγχου και να είναι ικανός να καταγράφει αυτά στο δελτίο του περιοδοντικού ασθενή. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να προσδιορίζει τη μορφή, την έκταση και τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου και να καθορίζει την πρόγνωση των περιοδοντικά προσβεβλημένων δοντιών μετά την περιοδοντική θεραπεία. [Γ]
 • Να καθορίζει το εξατομικευμένο σχέδιο της περιοδοντικής θεραπείας και να επιλέγει τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάστασης των περιοδοντικών βλαβών σε συνάρτηση με τον ίδιο τον ασθενή. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να αντιμετωπίζει εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (ασθενείς με γενικά νοσήματα, παιδιά και έφηβοι, ειδικές μορφές περιοδοντικής νόσου) ή των περιοδοντικών βλαβών (προβλήματα της περιοχής συμβολής των ριζών, εφαρμοσμένη κλινική φαρμακολογία με τη γενική οδό ή την τοπική εφαρμογή) που απαιτείται διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να αξιολογεί εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα) ή των βλαβών (ουλικό και περιοδοντικό απόστημα) που απαιτείται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση και να εφαρμόζει τις ανάλογες θεραπευτικές ενέργειες. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να είναι ικανός να συντάσσει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά το σχέδιο της θεραπείας κάθε περιοδοντικού ασθενούς με ουλίτιδα και με αρχόμενης, μέσης ή και προχωρημένης βαρύτητας περιοδοντίτιδα. [Γ]
 • Να είναι ικανός να διδάσκει στοματική υγιεινή και να ενεργοποιεί κατάλληλα τον ασθενή στην εφαρμογή της. [Δ(Κ)]
 • Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης) και να είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο χρήσης τους (λαβή και στήριξη) στην κλινική και τις θέσεις εργασίας, ανάλογα με την γνάθο, το ημιμόριο και τον τύπο των δοντιών που εργάζεται. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να καθορίζει το αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας μετά από την καταγραφή και την ποιοτική αξιολόγηση συγκεκριμένων κλινικών παραμέτρων. [Δ(Κ)]
 • Να διακρίνει κατά τη φάση της επαναξιολόγησης εκείνες τις περιπτώσεις περιοδοντικών ασθενών ή βλαβών που απαιτούν και περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή χειρουργική αντιμετώπιση των βλαβών. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύστημα επανάκλησης σε κάθε περιοδοντικά θεραπευμένο ασθενή, ανάλογο με τις ανάγκες του, έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα την σημασία της περιοδικής επανάκλησης και επανεξέτασης στη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. [Γ, Δ(Κ)]
 • Να εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς. [Γ, Δ(Κ)]

* Γ: Γνώση, Δ(Ε): Δεξιότητα εργαστηρίου, Δ(Κ) Δεξιότητα κλινικής, (Σ): Συμπεριφορά

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και ηλικίας. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη θεραπευτική του περιοδοντίου. Αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού του περιοδοντικού ασθενούς. Πρόγνωση περιοδοντικά βεβαρημένων δοντιών.Ουλοδοντική σχισμή – Περιοδοντικός θύλακος – Παθογενετικοί μηχανισμοί. Φάση ελέγχου φλεγμονής - Ριζική απόξεση. Περιοδοντικός θύλακος (Βιολογική συμπεριφορά – Θεραπευτική προσέγγιση). Διάγνωση και αντιμετώπιση Περιο-Ενδοδοντικών προβλημάτων. Αξιολόγηση θεραπευτικού αποτελέσματος. (Ι) Πιθανά αίτια αποτυχίας. (ΙΙ) Επόμενα στάδια θεραπείας. Θεραπεία περιοδοντικής νόσου σε ιατρικά βεβαρημένους ασθενείς. Κινητικότητα δοντιού (Αιτιολογία – Αξιολόγηση). Περιοδοντική νόσος και Σακχαρώδης διαβήτης / Οστεοπόρωση / Κάπνισμα. Βασικές αρχές χειρουργικής του περιοδοντίου. Επούλωση περιοδοντικών ιστών. Αύξηση του όγκου των ούλων - Ελάττωση του όγκου των ούλων (Διάγνωση – Θεραπευτική προσέγγιση). Φάση αποκατάστασης περιοδοντικών βλαβών. (Ι) Χειρουργικές τεχνικές (τεχνικές προσπέλασης – αφαιρετικές τεχνικές). (ΙΙ) Αναπλαστικές τεχνικές. Θεραπευτική αντιμετώπιση ουλοβλεννογόνιων προβλημάτων. Βιολογικό εύρος πρόσφυσης - Προπροσθετική χειρουργική.Περιεμφυτευματίτιδα (Παράγοντες κινδύνου - Θεραπευτική προσέγγιση).Περιοδοντικά βεβαρημένο δόντι vs εμφύτευμα. Περιοδόντιο και εμφυτεύματα σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες. Φάρμακα στις περιοδοντικές και περιεμφυτευματικές νόσους. Η σχέση των συστημικών νόσων με το περιοδόντιο και τα εμφυτεύματα. Διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος για περιοδόντιο και εμφυτεύματα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Παράδοση, Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (ανά ομάδες)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα)
 • Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φοιτητές
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά τα σεμινάρια σχεδίου θεραπείας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (2ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016