Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 9ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών

Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Καθηγητής Γ. Ηλιάδης
 • Εργαστήριο: Βιοϋλικών
 • η-Τάξη DENT404

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 • Να γνωρίζει την κλινική επίδραση στο στοματογναθικό σύστημα κάθε υλικού που χρησιμοποιεί στις στοματικές αποκαταστάσεις.
 • Να γνωρίζει την εμβιομηχανική συμπεριφορά των οδοντιατρικών βιοϋλικών και την ορθή κλινική χρήση τους.
 • Να μπορεί να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για τη διαδικασία κατασκευής κάθε αποκατάστασης.
 • Να αποσκοπεί στην κατασκευή αποκαταστάσεων με τα επιθυμητά μορφολογικά, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά.
 • Να είναι σε θέση να ενημερώνει τον ασθενή για τα υλικά που χρησιμοποιεί, καθώς και για τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις.Να γνωρίζει τη σημασία που έχει για τον ασθενή η αναγραφή στην «κάρτα ασθενούς» των υλικών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσθετική αποκατάσταση.
 • Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της βιβλιογραφίας.
 • Να έχει διαμορφώσει την επιστημονική του σκέψη με βάση την Οδοντιατρική τη βασισμένη στην τεκμηρίωση (Evidence based dentistry) για να είναι σε θέση να αξιολογεί μελλοντικές μεθόδους και νέα υλικά.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Μηχανική συμπεριφορά των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών (Τύποι εξωτερικών δυνάμεων που δρουν στη στοματική κοιλότητα. Όριο αναλογίας. Όριο ελαστικότητας. Μέτρο ελαστικότητας. Όριο διαρροής. Όλκιμα και ψαθυρά υλικά). Πολυμερισμός (Αξιολόγηση συστημάτων συγκόλλησης πολυμερών-μετάλλων. Ρητίνες μεταβατικών αποκαταστάσεων). Σύνθετες ρητίνες (Κλινική σημασία χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων). Υαλοϊονομερείς κονίες. Οδοντιατρικές κονίες συγκόλλησης. Αμάλγαμα (Κλινική σημασία χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων). Κλινική συμπεριφορά και χρήση υλικών ενδοδοντίας. Αποτύπωση στην Προσθετική (Επιλογή υλικών-Τεχνικές). Οδοντιατρικά κεραμικά υλικά (Ταξινόμηση και αξιολόγηση. Ιδιαιτερότητες παρασκευών. Συγκόλληση). Μαλακά επιστρώματα. Οδοντιατρικά κράματα για χυτές αποκαταστάσεις (Είδη κραμάτων. Επιλογή. Μορφοποίηση).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ηλιάδης Θ., Ζηνέλης Σ., Βιολογικά Υλικά «Εισαγωγή στη Μηχανική των Ιστών», Πασχαλίδης, Αθήνα, 1η εκδ,/2006.
 • Χρονόττουλος Β., κα., Σημειώσεις Κλινικής Εφαρμογής Οδοντιατρικών Βιοϋλικών, Αθήνα, 2014, αναρτημένες στην πλατφόρμα η-τάξη: DENT404
 • Σημειώσεις διαλέξεων, αναρτημένες στην πλατφόρμα η-τάξη: DENT404