Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθηματα ΠΠΣ » Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Διδάσκεται το: 2ο Εξάμηνο
 • Συντονιστές: Καθηγήτρια A. Σκλαβούνου, Εργαστήριο Στοματολογίας
                    Καθηγητής Β. Γοργούλης, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας,  Ιστολογίας & Εμβρυολογίας

| Εκπαιδευτικό υλικό | Παραδόσεις | Σεμινάρια | Εργαστηριακή Άσκηση | Κλινική Άσκηση | Ιστοσελίδα Μαθήματος | ηΤάξη |

Σκοπός

Η γνώση:

 • Των  βασικών  αρχών  των  πρώιμης  και  όψιμης  εμβρυϊκής  ανάπτυξης  και  των  συγγενών ανωμαλιών της κρανιοπροσωπικής περιοχής.
 • Των βασικών ιστολογικών τεχνικών για τη μελέτη της κυτταρικής μορφολογίας στο επίπεδο του φωτονικού μικροσκοπίου.
 • Της  βασικής  δομής  και  λειτουργίας  των  κυττάρων,  των  βασικών  ιστών,  και  των κύριων οργανικών συστημάτων του ανθρώπου, και της συσχέτισης της δομής των ιστών με τη λειτουργία τους.
 • Της  βασικής  δομής  και  λειτουργίας  των  μαλακών  και  σκληρών  ιστών  του προσώπου, της στοματογναθικής περιοχής και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να γνωρίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου in utero , από τηγονιμοποίηση έως την όψιμη εμβρυϊκή περίοδο, την ανάπτυξη του πλακούντα καιτην ανάπτυξη της κρανιοπροσωπικής περιοχής, της στοματικής κοιλότητας, τωνγνάθων, και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων.
 2. Να περιγράφει την ιστολογική δομή των ιστών στο επίπεδο του φωτονικούμικροσκοπίου και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τους τέσσεριςβασικούς ιστούς του οργανισμού (επιθήλιο, συνδετικός ιστός, μυϊκός ιστός,νευρικός ιστός) και για τα κύρια οργανικά συστήματα (κυκλοφορικό σύστημα,κύτταρα του περιφερικού αίματος – αιμοποίηση, ανοσοποιητικό σύστημα).
 3. Να συσχετίζει την ιστολογική δομή των βασικών ιστών και των κύριων οργανικώνσυστημάτων με τη λειτουργία τους.
 4. Να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να αναπτύσσει τη μικροσκοπική δομή τωνφυσιολογικών μαλακών και σκληρών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, και τωνμεγάλων σιαλογόνων αδένων.
 5. Να συσχετίζει τη μικροσκοπική δομή των φυσιολογικών μαλακών και σκληρώνιστών της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων με τηλειτουργία τους.
 6. Να συσχετίζει σε αρχικό στάδιο τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των ιστών τηςστοματογναθικής περιοχής και των μεγάλων σιαλογόνων αδένων με μεταβολέςτους σε κλινικό επίπεδο

Περιεχόμενο

Εισαγωγή. Δομή και λειτουργία κυττάρου. Bασικές αρχές της ανάπτυξης. Πρώιμη ανάπτυξη: από τη γονιμοποίηση έως τη γαστριδίωση. Nευριδίωση και διαμόρφωση του σώματος εμβρύου. Ανάπτυξη σωμιτών. Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος. Πλακούντας- ανάπτυξη τροφοβλάστης. Κρανιοπροσωπική ανάπτυξη-εμβρυολογία προσώπου και στόματος. Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής περιοχής. Eπιθήλιο. Συνδετικός ιστός. Xονδρικός Iστός. Οστίτης ιστός. Μυϊκός ιστός. Νευρικός ιστός.
Κύτταρα του αίματος και αιμοποίηση. Aνοσοποιητικό σύστημα και λεμφικά όργανα. Kυκλοφορικό σύστημα. Στοματικός βλεννογόνος και σιαλογόνοι αδένες. Οστά των γνάθων και κροταφογναθική διάθρωσης. Οδοντογένεση - Εμβρυολογία του δοντιού. Αδαμαντίνη και οδοντίνη. Σύμπλεγμα πολφού-οδοντίνης. Περιρρίζιο και οστεΐνη. Μοριακοί μηχανισμοί οδοντογένεσης. 

Μέθοδοι Διδασκαλίας

 • Παραδόσεις.
 • Εργαστηριακή άσκηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

 • Επιτυχής περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.