Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

Το πλαίσιο της προπτυχιακής εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια περιγράφεται στα άρθρα 23, 24 και 25 του Νόμου 1268/82, όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και συμπληρώματα. Με βάση το Νόμο αυτό, ειδική Επιτροπή Προγράμματος, αντιπροσωπευτική από όλες τις βαθμίδες Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής και από όλους τους Τομείς και με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων των φοιτητών, επεξεργάστηκε το μέχρι τότε (1982-83) ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ). Το νέο ΠΠΣ, που προέκυψε, εφαρμόστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.).

Από τότε μέχρι σήμερα, το ΠΠΣ δεν έχει παραμείνει στατικό. Προσαρμόζεται, συνεχώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις στις ιατροβιολογικές επιστήμες και στην τεχνολογία, παρακολουθώντας το πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες στοματικής υγείας του γενικού πληθυσμού, και ενσωματώνοντας νέες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους.

Την ευθύνη των όποιων τροποποιήσεων, που μπορούν να γίνονται σε ετήσια βάση, έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία και τις φέρνει πρώτα για συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Το ισχύον ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί με βάση τα προηγούμενα ΠΠΣ της Οδοντιατρικής και τα προγράμματα Οδοντιατρικών Σχολών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρώτιστα, όμως, έχει στηριχτεί στο κείμενο-πρόταση για τη «Φυσιογνωμία και τις Ικανότητες του Ευρωπαίου Οδοντίατρου», έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε από την ADEE (Association for Dental Education in Europe) και εγκρίθηκε στην ετήσια συνέλευση της, που συνήλθε στην Αθήνα, το 2005 και επικαιροποιήθηκε το 2009 στο Ελσίνκι, Φιλανδία.