Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2022-23

 


 

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 παρ.10 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013):

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα.

  1. Ιατρική Φυσική
  2. Ιατρική Χημεία και
  3. Βιολογία.

Οι Πτυχιούχοι της Β κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα

  1. Ανατομία (Ι & ΙΙ), 
  2. Πειραματική Φυσιολογία (Ι & ΙΙ) και 
  3. Βιολογική Χημεία.

Η Συνέλευση καθόρισε τα μαθήματα και ενέκρινε την ύλη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 01-11-2022 έως 15-11-2022 (Θηβών 2 Γουδή, 1ος όροφος Α3 Γραφείο, Νέου Κτιρίου).
Οι εξετάσεις θα γίνουν το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου 2022 (θα ανακοινωθεί πρόγραμμα εξετάσεων).

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2021-22

Σύμφωνα με το νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013): 

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

  • Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιατρική Φυσική, Ιατρική Χημεία και Βιολογία
  • Οι Πτυχιούχοι της Β κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία Ι & ΙΙ, Πειραματική Φυσιολογία και Βιολογική Χημεία 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 01-11-2021 έως 15-11-2021 (Θηβών 2 Γουδή, 1ος όροφος Α3 Γραφείο, Νέου Κτιρίου).
Οι εξετάσεις θα γίνουν το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου 2021 (θα ανακοινωθεί πρόγραμμα εξετάσεων).

Επισημαίνεται ότι για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία, εάν ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
  2. Αντίγραφο Πτυχίου, με ακριβή βαθμό, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η Συνέλευση ενέκρινε την ύλη των μαθημάτων όπως αυτή ορίστηκε από τους Διευθυντές Εργαστηρίων των αντίστοιχων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ύλη Εξετάσεων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2021-22