Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Οδηγός Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Για εισακτέους εως και το ακαδ. έτος 2019-'20 & για εισακτέους ακαδ. έτους 2020-'21, με πρώτη εγγραφή
στο 3ο εξάμηνο σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Για εισακτέους από ακαδ. έτους 2020-'21, με πρώτη εγγραφή στο 1ο εξάμηνο σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις
Αφορούν στα παρακάτω μαθήματα του παλαιού και νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία – Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος με κωδικό 51045, 1ου εξαμήνου σπουδών
 2. Οδοντιατρικά Υλικά με κωδικό 51156, 2ου εξαμήνου σπουδών
 3. Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση με κωδικό 51051, 2ου εξαμήνου σπουδών
 4. Ιατρική Χημεία με κωδικό 51247, 1ου εξαμήνου σπουδών
 5. Βιολογική Χημεία Ι με κωδικό 51248, 2ου εξαμήνου σπουδών
 6. Βιολογική Χημεία ΙΙ με κωδικό 51249, 3ου εξαμήνου σπουδών
 7. Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό 51252Α, 3ου εξαμήνου σπουδών και Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό 51252Β 4ου σπουδών
 8. Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών με κωδικό 51067, 3ου εξαμήνου
 9. Κοινωνική Οδοντιατρική με κωδικό 51186, 5ου εξαμήνου
 10. Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος με κωδικό 51187Α, 5ου εξαμήνου
 11. Ειδική Νοσολογία με κωδικό 51079, 6ου εξαμήνου
 12. Εμφυτεύματα Ι με κωδικό 51044, 6ου εξαμήνου

Δηλώσεις μαθημάτων