Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το πλαίσιο της προπτυχιακής εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια περιγράφεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Ν. 4009/2011 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, Ν. 4076/2012 και Ν. 4115/2013.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι να εκπαιδεύσει τον κάθε προπτυχιακό φοιτητή του, έτσι ώστε, με το πέρας των σπουδών του, να έχει αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα του επιτρέψουν την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, με στόχο την αποκατάσταση καθώς και διατήρηση της στοματικής αλλά και της γενικής υγείας του πληθυσμού.

Το ΠΠΣ είναι πλήρως συμμορφωμένο με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων όπως περιγράφεται στα: π.δ.38/2010 (Τεύχος Α 78), π.δ.51/2017 (Τεύχος Α’ 82).

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ισχύοντος ΠΠΣ έχουν στηριχτεί στο κείμενο- πρόταση για τη «Φυσιογνωμία και τις Ικανότητες του Ευρωπαίου Οδοντίατρου», έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε από την ADEE (Association for Dental Education in Europe) και εγκρίθηκε στην ετήσια συνέλευση της, που συνήλθε στην Αθήνα, το 2005 και επικαιροποιήθηκε το 2009 στο Ελσίνκι. Με βάση το κείμενο αυτό ο απόφοιτος του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ θα πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες:

Eπαγγελματισμός

Επαγγελματική Συμπεριφορά: Με την αποφοίτηση, ένας οδοντίατρος πρέπει να έχει τη σύγχρονη γνώση και την αντίληψη των ευρύτερων θεμάτων της οδοντιατρικής πρακτικής, να είναι ικανός σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εξέτασης, της ανάλυσης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, του προγραμματισμού, της επικοινωνίας, της παρουσίασης, της ικανότητας σε ομαδική εργασία και της κατανόησης της σχετικότητας στην οδοντιατρική πρακτική.

Δεοντολογία και Νομολογία: Ο απόφοιτος οδοντίατρος πρέπει να διαθέτει τη γνώση και κατανόηση των ηθικών και δεοντολογικών ευθυνών που περιλαμβάνονται στην παροχή περίθαλψης στους ασθενείς και στις κοινότητες και συγχρόνως να έχει τη γνώση των νόμων που εφαρμόζονται στην άσκηση της οδοντιατρικής.

Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Ο απόφοιτος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους συνοδούς των ασθενών καθώς και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

Βασικές Γνώσεις, Διαχείριση Πληροφορίας και Κριτική Σκέψη

Ο απόφοιτος οδοντίατρος πρέπει να έχει ικανοποιητικές γνώσεις και κατανόηση των βασικών βιοϊατρικών, τεχνολογικών και κλινικών επιστημών, για να αντιλαμβάνεται τις φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη γενική και στοματική υγεία και να είναι ικανός να εφαρμόσει αυτές τις πληροφορίες στην κλινική πράξη.

Ο απόφοιτος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός στην απόκτηση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών και κατά τρόπο κριτικό, επιστημονικό και αποτελεσματικό.

Συγκέντρωση Κλινικών Πληροφοριών

Ο απόφοιτος νέος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός για λήψη και καταγραφή του ιατροκοινωνικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Αυτό θα περιλαμβάνει τις βιολογικές, ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει τη στοματική κατάσταση ασθενών όλων των ηλικιών.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ικανός για την πραγματοποίηση μιας κατάλληλης φυσικής εξέτασης, την ερμηνεία των ευρημάτων και την οργάνωση περαιτέρω ενεργειών.

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας

Ο απόφοιτος νέος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός για τη λήψη αποφάσεων, την κλινική σκέψη και κρίση, προκειμένου να θέσει διαφορική διάγνωση (προσωρινή ή οριστική) ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας ευρήματα από το ιστορικό, την κλινική και ακτινογραφική εξέταση και άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες. Ένας οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός στο να διαμορφώνει ένα σχέδιο διάγνωσης και θεραπείας για τους ασθενείς όλων των ηλικιών αλλά πρέπει και να αναγνωρίζει εκείνες τις περιπτώσεις που είναι πέρα από τις δεξιότητές του/της και να τις παραπέμπει σε ειδικό.

Επίτευξη και Διατήρηση της Στοματικής Υγείας

  • Ο απόφοιτος νέος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός στην εκπαίδευση των ασθενών και στη διαχείριση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των ασθενών όλων των ηλικιών. Αυτό υπαγορεύεται από τη σύγχρονη φιλοσοφία της προηγμένης πρόληψης και της θεραπείας των στοματικών παθήσεων, και υποστηρίζει τη διατήρηση της γενικής και της στοματικής υγείας.
  • Διαχείριση προβλημάτων της Στοματικής Κοιλότητας: Ο απόφοιτος νέος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να διαγιγνώσκει και διαχειρίζεται κοινές παθήσεις και ανωμαλίες του στοματικού βλεννογόνου σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
  • Περιοδοντική Αντιμετώπιση: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός στη διαχείριση της περιοδοντικής νόσου στους ασθενείς όλων των ηλικιών.
  • Διαχείριση Τερηδόνας και Ενδοδοντικής Θεραπείας: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να διαχειρίζεται την τερηδόνα, τις πολφικές και τις περιακρορριζικές παθήσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
  • Χειρουργικές Επεμβάσεις: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να θεραπεύσει και να διαχειριστεί περιπτώσεις που απαιτούν απλές χειρουργικές επεμβάσεις στα δόντια και στους μαλακούς ιστούς σε ασθενείς όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων: της εξαγωγής των δοντιών, της αφαίρεσης ριζών όταν χρειάζεται και της πραγματοποίησης απλών χειρουργικών επεμβάσεων στους μαλακούς ιστούς. Πρόσθετα, να εφαρμόζει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για την υποστήριξη της θεραπείας, όταν αυτή απαιτείται.
  • Διαχείριση του Πόνου και της Ανησυχίας: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για να αντιμετωπίζει το στοματοπροσωπικό πόνο, την ταλαιπωρία και το ψυχολογικό άγχος των ασθενών.
  • Αποκαταστάσεις/Προσθετική: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να αποκαταστήσει τα παθολογικά ή/και τα ελλείποντα δόντια σε αποδεκτή μορφή, λειτουργικότητα και αισθητική, σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
  • Ορθοδοντική αντιμετώπιση: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός στη διαχείριση ανωμαλιών ανάπτυξης ή επίκτητων της σύγκλεισης στη νεογιλή, μικτή και μόνιμη οδοντοφυΐα.
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών: Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να αποτρέπει αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζει την πλειονότητα των ιατρικών και οδοντιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που συναντώνται κατά την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής.

Προαγωγή Υγείας

Ο νέος πτυχιούχος οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να βελτιώνει και προάγει τη στοματική υγεία σε επίπεδο ατόμων, ομάδων και κοινότητας.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ είναι το άθροισμα των επιμέρους μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο κάθε μάθημα του ΠΠΣ της Οδοντιατρικής, και όπως θα αναλυθούν στη συνέχεια του παρόντος Οδηγού Σπουδών.