Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση » Συμπληρωματικές νέες δεξιότητες βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου (copy 1)

Συμπληρωματικές νέες δεξιότητες βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργαζομένων σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις και η επικαιροποίηση των γνώσεων τους στα νέα δεδομένα ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις υπηρεσίες που καλούνται να παράσχουν στον επαγγελματικό τους χώρο, δίπλα σε επαγγελματίες οδοντιάτρους και επιχειρηματίες του κλάδου. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις προδιαγραφές συντήρησης και πιστοποίησης του οδοντιατρικού μηχανήματος και εξοπλισμού, με τις δυνατότητες των ψηφιακών συστημάτων και του φωτογραφικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις οδοντιατρικές εφαρμογές, με τα νεότερα πρωτόκολλα απολύμανσης και αντισηψίας μέσα στο οδοντιατρείο, καθώς και με τα σύγχρονα μέσα διατήρησης της στοματικής υγιεινής. Επιπροσθέτως, θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν μια οδοντιατρική επιχείρηση, τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας, εφαρμόζοντας ορθές επικοινωνιακές τεχνικές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και ενισχύοντας ως προς την προώθηση και τις δημόσιες σχέσεις της την επιχείρηση στην οποία εργάζονται: 

 1. Εκπαίδευση πάνω στη συντήρηση και προετοιμασία του σύγχρονου οδοντιατρικού μηχανήματος
 2. Eκπαίδευση σε νέα ψηφιακά συστήματα, συσκευές και φωτογραφικό εξοπλισμό
 3. Σύγχρονα πρωτόκολλα απολύμανσης και αντισηψίας στο οδοντιατρείο
 4. Προχωρημένη εκπαίδευση στην εκμάθηση στοματικής υγιεινής
 5. Επικοινωνιακές τεχνικές στο οδοντιατρείο Ι
 6. Επικοινωνιακές τεχνικές στο οδοντιατρείο ΙΙ
 7. Ηθική και δεοντολογία στο οδοντιατρικό επάγγελμα-Οδοντιατρικό μάρκετινγκ
 8. Σύγχρονη γραμματειακή υποστήριξη-σύνταξη βιογραφικού-επαγγελματική συνέντευξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις/οδοντιατρεία ως βοηθητικό προσωπικό
 • Εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την οδοντιατρική επιστήμη
 • Εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις υγείας που επιθυμούν να εργαστούν σε οδοντιατρεία
 •  Επαγγελματίες που σχετίζονται με την οδοντιατρική επιστήμη

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: (1) Αίτηση εγγραφής (με βάση το έντυπο του Πανεπιστημίου) η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.helpdentist.cce.uoa.gr/ (2) Αντίγραφο Απολυτηρίου Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης ή του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανάλογα, (3) Φωτογραφία, (4) Βιογραφικό Σημείωμα, που να περιλαμβάνει, εκτός των λοιπών στοιχείων και σαφή αναφορά στους λόγους που οδηγούν τον υποψήφιο στην αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος ή συστατική επιστολή του εργοδότη, 5) αποδεικτικά έγγραφα (σκαναρισμένα) όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και 6) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γνώσης (επίπεδο lower). Προτιμούνται όσοι εργάζονται ήδη σε οδοντιατρεία, έχουν κάποια προϋπηρεσία στο χώρο ή σχετικές σπουδές.

 • Το πρόγραμμα προκηρύσσεται μία φορά ανά έτος.
 • Απονεμόμενος Τίτλος: Στους επιτυχόντες στην αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Διάρκεια προγράμματος: Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες, που αναπτύσσονται σε διάρκεια από 15 Μαίου-15 Ιουλίου.
 • Eκπαιδευτική διαδικασία: Οι συνολικές ώρες της εξ αποστάσεως-ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι 30 ώρες - ανεπτυγμένες σε 8 εβδομάδες. Στο τέλος κάθε ενότητας ο συμμετέχων καλείται να περάσει τα επισυναπτόμενα θεωρητικά τεστ, να παραδόσει τις εργασίες κάθε ενότητας και να συμμετέχει σε 2 live συναντήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει.
 • Προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού: Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Προχωρημένης (advanced) Εξειδίκευσης πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία. Σε περίπτωση που και μετά τη δεύτερη εξέταση δεν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία που να ξεπερνά το 50%, τότε δεν μπορεί να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό.

Το κόστος του προγράμματος είναι 600 ευρώ. Σε εφάπαξ εξόφληση ή στην early bird εγγραφή ο συμμετέχων πληρώνει 550 ευρώ. Η καταβολή του ποσού σε δύο δόσεις γίνεται : α’ δόση (με την εγγραφή) 300 ευρώ και δεύτερη δόση (2ος μήνας) 300 ευρώ.

Πληροφορίες: https://www.dentist-edu.cce.uoa.gr/
Tηλ. Γραμματείας: 2107461208