Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι » Κανονισμός Ομότιμων Καθηγητών

Κανονισμός απονομής τίτλου Ομότιμου Καθηγητή

Η Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη την από 31-01-2023 εισήγηση της Επιτροπής Προγραμματισμού Εκλογής Μελών ΔΕΠ και ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών της αποφάσισε την επικαιροποίηση κανονισμού/κριτηρίων για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή ως εξής:

Η απόδοση του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή είναι μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες Καθηγητές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εξαιρετική προσφορά προς το Τμήμα, τη Σχολή, το Πανεπιστήμιο, την Επιστήμη και την Κοινωνία γενικότερα.

Σκοπός του τίτλου, πέραν της αναγνώρισης, είναι να δοθεί επίσης η δυνατότητα στον αποχωρούντα να συνεχίσει την ερευνητική ή διδακτική του δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο και την προσφορά της εμπειρίας και των γνώσεων του στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, καθώς επίσης να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται.

Ως προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου Ομότιμου Καθηγητή ορίζονται τα εξής:

 1. Η συνταξιοδότηση και η παράδοση του γραφείου, καθώς και του μη αναλώσιμου υλικού που έχει χρεωθεί.
 2. Κατ’ ελάχιστο 15ετής ευδόκιμη θητεία στο Τμήμα Οδοντιατρικής και 3ετής θητεία στη βαθμίδα του Καθηγητή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
 3. Αξιόλογο έργο στους τομείς: α) διδακτικό, β) διοικητικό και γ) ερευνητικό 
  • Το διδακτικό έργο κρίνεται από το σύνολο των ετών που το μέλος ΔΕΠ ήταν ενεργό διδακτικά στο Τμήμα και θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  • Το διοικητικό έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης ή θεσμοθετημένες επιτροπές.
  • Το ερευνητικό έργο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με ικανό αριθμό αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε αξιόλογα περιοδικά με αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα
 4. Στον αφυπηρετούντα να μην έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές από τα όργανα του Πανεπιστημίου, ούτε να εκκρεμούν σε βάρος του πειθαρχικές διώξεις

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου.

 1. Ύστερα από την αφυπηρέτηση των Καθηγητών (πρώτης βαθμίδας), θα αξιολογείται το βιογραφικό τους σημείωμα και η συνολική ακαδημαϊκή τους προσφορά από το σώμα των Καθηγητών (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος. Εφόσον συμφωνεί κατά απόλυτη πλειοψηφία το σώμα των Καθηγητών ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα τους προτείνετε η απόδοση του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, εάν το επιθυμούν.
 2. Η πρόταση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία, την οποία και εισηγείται στη Σύγκλητο

Απόσπασμα Πρακτικών Συνέλευσης στις 08-02-2023