Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και  του  εν  γένει  θεσμικού  πλαισίου  όπως  κάθε  φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στην Οδοντιατρική Επιστήμη, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά των κατόχων του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος»

  • οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄148) και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
  • οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Χρήσιμο Υλικό

Οδηγίες έγκρισης Ερευνητικού Πρωτοκόλλου Διδακτορικής Διατριβής από την Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας

Εάν στο πειραματικό μέρος της Διδακτορικής Διατριβής προβλέπεται η συμμετοχή ασθενών ή άλλου έμψυχου υλικού είναι απαραίτητη η έγκριση του ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας του Τμήματος, αφού εγκριθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας του Τμήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες και όλο το χρήσιμο υλικό σχετικά με την Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας θα αναζητηθούν στον κάτωθι σύνδεσμο (http://www.dent.uoa.gr/ereyna/epitropi-deontologias-ereynas-epitropi-ereynas.html).

Οδηγίες συγγραφής και εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής

Οδηγίες συγγραφής και εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής για ορισμό Επταμελούς Επιτροπής

Οδηγίες τελικής συγγραφής και εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής