Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Oμάδα Eσωτερικής Aξιολόγησης

Μήνυμα Πρόεδρου Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α)

Για την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, η αξιολόγηση, η οποία θεσμοθετήθηκε από την πολιτεία για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Nόμο 3374/2-8-05, ήταν σχετικά οικεία τόσο ως έννοια όσο και ως διαδικασία, για ΔΕΠ και φοιτητές. Και τούτο γιατί η Σχολή είχε αξιολογηθεί, κατόπιν δικού της αιτήματος, το 1999, από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης DentEd (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1999 και Έκθεση Εξωτερικών Αξιολογητών 1999). Η επιτροπή αυτή είχε αναλάβει, στο πλαίσιο του εναρμονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών οδοντιατρικών σχολών, την αξιολόγηση της κάθε σχολής, σε προαιρετική βάση. Η διαδικασία αυτή δε, θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται από τις σχολές ανά πενταετία.
Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας επαναξιολόγησης από την DentEd, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (Γ.Σ.) στις 28/9/06, συστήνεται ομάδα εργασίας με σκοπό τον προγραμματισμό και προετοιμασία των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών. Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι οι φοιτητές της Σχολής, με απόφαση του συλλόγου τους (ΣΦΟΑ), τοποθετήθηκαν θετικά στην απόφαση αυτή.
Κατά την πορεία των εργασιών της συσταθείσας ομάδας και με την έκδοση των πρώτων οδηγιών και πρότυπων ερωτηματολογίων αξιολόγησης από την Α.ΔΙ.Π - το δεύτερο εξάμηνο του 2007 - διαπιστώνεται ότι οι δύο αξιολογήσεις ακολουθούσαν κοινούς άξονες. Με αυτό ως γνώμονα, αποφασίζεται, στη συνεδρίαση της Γ.Σ. 20/2/2008, η μετατροπή της ομάδας εργασίας σε Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α), η οποία θα προχωρούσε πλέον στη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Παράλληλα, σε συναντήσεις της ΟΜ.Ε.Α με εκπροσώπους της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π), αποφασίστηκε ότι με την κατάθεση αυτής της πρώτης έκθεσης, η Α.ΔΙ.Π θα ενεργοποιούσε και τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής, εντάσσοντάς τη στην πρώτη, πιλοτική φάση εφαρμογής του νέου νόμου.
Η ΟΜ.Ε.Α, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, ολοκλήρωσε και κατέθεσε στην Α.ΔΙ.Π την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Οδοντιατρικής Σχολής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα κατά νόμο απαιτούμενα (3374/2-8-05).
Η αξιολόγηση αφορούσε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Σχολής ως εκπαιδευτικού, ερευνητικού ιδρύματος και χώρου παροχής υπηρεσιών οδοντιατρικής υγείας. Είναι όμως εύκολα κατανοητό, ότι το μεγαλύτερο μέρος της Έκθεσης, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους τομείς, αναφέρεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ). Η ΟΜ.Ε.Α της Σχολής, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ) προχώρησε σε μια συνολική, διεισδυτική και λεπτομερή καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση όλων των μαθημάτων του ΠΠΣ όσον αφορά στους στόχους και στο περιεχόμενο τους, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθούν, στη μορφή και έκταση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουν, καθώς και στο σύστημα αξιολόγησης των φοιτητών που εφαρμόζουν.

Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2009-2010) η αξιολόγηση συνεχίστηκε, με την ίδια σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α, με την επικαιροποίηση των στοιχείων του νέου αυτού έτους καθώς επίσης και με την αξιολόγηση των μαθημάτων που πραγματοποίησαν οι φοιτητές. Για το τελευταίο αυτό εφαρμόστηκε μια σημαντική καινοτομία. Οι φοιτητές, στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής, είχαν τη δυνατότητα, μέσω κάποιου προσωπικού τους κωδικού, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων. Επίσης, ηλεκτρονικά έγινε και η επεξεργασία τους. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Σχολής και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους υπευθύνους των μαθημάτων. Η πλατφόρμα αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας της Οδοντιατρικής Σχολής χρησιμοποιήθηκε έως το ακαδ. έτος 2014-2015, όπου και αντικαταστάθηκε από την κεντρική υπηρεσία Orange Survey της ΜΟΔΙΠ.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ολοκληρώθηκαν όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης με την υλοποίηση και του σκέλους της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Αυτό πραγματοποιήθηκε από τέσσερις αξιολογητές, καθηγητές Πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής, όπως ορίστηκαν από την Α.ΔΙ.Π, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Οδοντιατρική και παρέμειναν στους χώρους της από τις 17 μέχρι και τις 19 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης πραγματοποίησαν συναντήσεις με τα μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και το διοικητικό προσωπικό. Πρόσθετα, επισκέφτηκαν τους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας της Σχολής. Αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν ένα κείμενο Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.
Όλα τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2010-11έως 2015-16) η αξιολόγηση των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου συνεχίστηκε αδιάλειπτα καθώς και η κατάθεση των ετήσιων απογραφικών εκθέσεων στην Α.ΔΙ.Π, όταν ζητούντο. Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν συνοπτικά επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία του ΠΠΣ, του Μεταπτυχιακού προγράμματος, των φοιτητών και του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων όλων των ετών καθώς και οι διάφορες εκθέσεις βρίσκονται ανηρτημένα σε σχετική σελίδα στον ιστότοπο της Σχολής (http://www.dent.uoa.gr/omada-eswterikis-a3iologhshs/ arxeio-a3iologhshs-odontiatrikis-sxolis.html).
Παράλληλα, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης, και με βάση τα σημεία εκείνα που επισήμαινε ως αδυναμίες του ΠΠΣ, η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της Σχολής έθεσαν ως στόχο για τα επόμενα χρόνια την πλήρη αναμόρφωση του ΠΠΣ με αλλαγές που θα αφορούν:

  • Στη διαμόρφωση των ικανοτήτων του νέου πτυχιούχου της Σχολής με βάση τη «Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο» της ADEE, αλλά άλλων ενδεδειγμένων Προγραμμάτων Σπουδών, κατόπιν προσαρμογής στις τοπικές μας ανάγκες.
  • Στη θέσπιση κριτηρίων για την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • Στην ενθάρρυνση και εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης.
  • Στη διαμόρφωση, όπου είναι δυνατόν, των μαθημάτων σε ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες (modules), ώστε να περιορισθούν οι επικαλύψεις της ύλης μεταξύ των μαθημάτων και επίσης να γίνει σύνδεση των γνώσεων μεταξύ των θεωρητικών βασικών μαθημάτων και της κλινικής οδοντιατρικής.
  • Στoν εμπλουτισμό των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μαθήματα και αντικατάσταση μέρους των παραδοσιακών διαλέξεων από το αμφιθέατρο. Η αλλαγή αυτή, θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο για φοιτητές και διδάσκοντες, ώστε να γίνει πιο εντατική η εργαστηριακή και κλινική άσκηση.

Η αναμόρφωση ενός ΠΠΣ με βάση τις ικανότητες (competency-based curriculum) είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, συλλογικότητα, αποδοχή της αναγκαιότητάς της από το διδακτικό προσωπικό, γνώσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη σε αυτούς που θα κληθούν να το διαμορφώσουν και να το εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ιστοσελίδας με στόχο να καθιστά προσβάσιμα σε κάθε μέλος ΔΕΠ καθώς και στους φοιτητές θέματα σχετικά με την αναμόρφωση του ΠΠΣ με βάση τις ικανότητες (http://www. dent.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/anamorfwsh-pps.html).

Από το 2012, μέσα από ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχε ένας σχετικά μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ, έγινε μια σημαντική εργασία στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός πρώτου σχεδίου του συνόλου των ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ο απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Η προσπάθεια αυτή αν και ξεκίνησε δυναμικά, τα τελευταία χρόνια δεν έχει προχωρήσει κατά τρόπο που να έχει αποδώσει πρακτικά αποτελέσματα στους προαναφερόμενους στόχους.


Καθηγήτρια Αφροδίτη Κακάμπουρα
Πρόεδρος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης