Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της Οδοντιατρικής διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Το Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. 
Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα και καθήκον για έρευνα και διδασκαλία, στα πλαίσια του προγραμματισμού και των σχετικών αποφάσεων του Τμήματος καθώς και συμμετοχής στη διοίκηση.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. προσφέρουν εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο στη Σχολή.

Διοικητικό Προσωπικό

Το προσωπικό που υπηρετεί στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες της Σχολής