Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

31-05-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής με Ετήσια Θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022

Σύμφωνα: με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


31-05-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής με Ετήσια Θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022

Σύμφωνα: με τους διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία τους ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και τους διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


19-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστήριου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής - Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

  Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020...


19-05-2021 Προκήρυξη Eκλογών για την Aνάδειξη Διευθυντή Εργαστήριου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Oδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής - Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ...


17-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ κατά το Ακαδημαϊκό Ετος 2020-2021

  Ο Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ορθοδοντική"

  Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής Αριθμός προκήρυξης: 1192/11-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21115 Η προθεσμία υποβολής...


Αποτελέσματα 41 μέχρι 50 από τα συνολικά 471