Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

01-03-2019 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

    Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1819014021/10-12-2018 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10457 Η...


22-01-2019 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής με τριετία θητεία

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη...


23-11-2018 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1718039100/9-8-2018 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9033 Η προθεσμία...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 313